NOUA ARHIVĂ ROMÂNEASCĂ

revistă on-line de istorie, documente şi „monografii locale”

~Justin Moisescu: Cuvinte către arhiereu iulie 22, 2008

De multe daruri se învredniceşte cel credincios în viaţa sa, din partea lui Dumnezeu. Darul deplin al preoţiei – arhieria – depăşeşte tot ceea ce se poate nădăjdui. Arhiereul cînd sfinţeşte face lucrul lui Dumnezeu, cînd propovăduieşte, vesteşte Evan­ghelia Mîntuitorului, cînd cîrmuieşte, duce pe credincioşi pe calea credinţei, spre împărăţia lui Dumnezeu. Se poate spune, după un cuvînt al Sfîntului Apostol Pavel, că Hristos trăieşte în el. Arhiereul este un împreună-lucrător cu Hristos în tot ceea ce este bun în lume.

Dobîndind harul deplin al preoţiei, arhiereul este obligat să vieţuiască în curăţie desăvîrşită şi în sfinţenie. Ne aducem, desigur, aminte de momentul în care Moise a văzut, pe muntele Horeb, o pară de foc ce ieşea dintr-un rug fără a fi mistuit. Dorind să vadă mai de aproape această pară de foc, Moise se îndrepta spre rug, dar un glas din cer l-a oprit spunîndu-i: « Nu te apropia: dezleagă încălţămintea din picioarele tale căci locul pe care calci este pămînt sfînt » (Ieşire, III, 5). Încălţă­mintea este simbolul întinăciunii. Slujitorul lui Hristos, Arhie­reul, nu poate păşi întinat în locul cel sfînt. În toată fiinţa sa trebuie să trăiască Hristos. El are o mare răspundere faţă de credincioşii, pe care îi călăuzeşte, faţă de Dumnezeu. Eforturile sale, oricît de mari ar fi, nu sînt încununate de roade dacă nu trăieşte în Hristos şi Hristos în el. Viaţa sa trebuie să fie trăită potrivit învăţăturilor evanghelice.

În timpul hirotoniei, Evanghelia a stat deschisă cu feţele în jos, deasupra capului Prea Sfinţitului Eftimie. Aceasta înseamnă că Prea Sfinţia Sa trebuie să fie un om al Evan­gheliei.

Evanghelia deschisă în jos pune în lumină faptul că propovăduirea Mîntuitorului trebuie îndreptată spre credincioşi. Nu putem urma lui Hristos numai prin credinţă şi rugăciune sau despărţindu-ne şi izolîndu-ne de semeni, de credincioşi. « Evlavia adevărată şi neîntinată înaintea lui Dumnezeu este să cercetăm orfani şi văduve în necazurile lor şi să ne păzim pe noi fără de pată în faţa lumii » (Iacob I, 27). Biserica îşi justifică existenţa numai în măsura în care slujeşte pe credincioşi.

Mai mult ca oricînd, se vorbeşte, astăzi, de o Teologie a slujirii. Sublimul rost al Bisericii, aşadar, este slujirea aproapelui. Dar cine este aproapele? Fratele nostru în familie? Fratele nostru în Biserică? Vecinul? Cel de un neam cu noi? Cel cu aceleaşi convingeri filozofice? Sau omul de pretutindeni? Para­bola bunului samaritean (Lc. X, 25-37) ne dă răspunsul clasic la această întrebare. Aproapele nostru este cel ce are nevoie de noi, indiferent dacă gîndeşte ca noi, dacă este cărturar sau nu, indiferent de credinţa sa religioasă, de culoarea sa. « Arhiereul spune Sfîntul Apostol Pavel, este luat dintre oameni şi pus pentru oameni, împlinind cele ce sînt către Dumnezeu » (Evrei V, 1). Noi nu limităm slujirea noastră faţă de aproapele la hotarele comunităţii noastre bisericeşti. Înăuntrul ei, ca şi în afara ei, aproapele nostru este omul.

Pe acest temei teologic se fundamentează legăturile şi colaborarea noastră cu cei de alte credinţe religioase sau de alte convingeri filozofice. Activitatea noastră, înaripată de sen­timentul înalt uman al dragostei, are ca ţel nu numai fiinţa umană, ci şi familia, Patria, omenirea întreagă. Ea nu trebuie, să se limiteze la o simplă formula de acceptare a slujirii mari­lor idealuri ale omului, ale Patriei, ale lumii întregi. Activitatea noastră creştină trebuie să aibă sensul unei angajări totale pen­tru dobîndirea şi apărarea păcii, pentru dreptate socială, pentru propăşire generală, pentru tot ceea ce este bun. şi frumos. Ea îşi are pentru noi izvorul în cuprinzătoarea virtute creştină dragostea de aproapele.

Prea Sfinte Eftimie,

Aţi ajuns să trăiţi momentul de astăzi, al hirotoniei întru arhiereu datorită vieţuirii şi activităţii Prea Sfinţiei Voastre.

Smerenia P. S. Voastre şi dragostea de semeni sînt virtuţile prin care aţi dobîndit stima şi preţuirea tuturor celor ce v-au cunoscut. Se ştie că n-aţi rîvnit această promovare. Arhieria este o sarcină bisericească, este o chemare dumnezeiască. Sînteţi poftit de noi, membrii Sfîntului Sinod, şi chemat de Dumnezeu să adăugaţi la viaţa curată de pînă acum noi dovezi de vieţuire în Hristos, la cinstea P. S. Voastre noi dovezi de cinste, la smerenia prin care vă distingeţi noi dovezi de smerenie, la ascultarea care v-a călăuzit paşii noi dovezi de ascultare; trebuie să adăugaţi la roadele de pînă acum spor de roade duhovniceşti.

Datoraţi ascultare, în primul rînd, Sfîntului Sinod al Bise­ricii Ortodoxe Române în frunte cu Prea Fericitul Părinte Patriarh Justinian. Datoraţi, apoi, ascultare vrednicului întîistătător al Eparhiei Romanului şi Huşilor, Prea Sfinţitului Episcop Partenie. Dacă doriţi să vă întîmpine ca pe un fiu bun, Prea Sfinţia Voastră trebuie să-l priviţi ca pe un bun părinte.

Faţă de colaboratorii Prea Sfinţiei Voastre să vă arătaţi pildă în cuvînt şi în faptă, în curată vieţuire arhierească şi în totală jertfire pentru binele credincioşilor. Odată cu rugăciunile pe care le faceţi pentru conducătorii ţării noastre să adăugaţi strădaniile necontenite ale Prea Sfinţiei Voastre pentru a sprijini toate măsurile care se iau de conducerea statului nostru spre binele şi fericirea poporului.

Î n chip cu totul deosebit, vă îndemn să nu uitaţi nici o clipă că sînteţi Arhiereu al Biserici Ortodoxe Române, pentru Eparhia Romanului şi Huşilor. Glasul credincioşilor să pătrundă adînc în conştiinţa arhierească a Prea Sfinţiei Voastre. Să nu vă lăsaţi înşelat de glasuri care nu au nimic comun cu rosturile poporului. Amintindu-vă că Arhiereul este pus pentru credincioşi, să sprijiniţi şi să vă aflaţi pururea neclintit alături de poporul nostru şi de vrednicii săi conducători în lucrarea adînc umană pentru apărarea păcii. Să nu precupeţiţi nici un efort atunci cînd este vorba de binele şi înflorirea Patriei.

JUSTIN MOISESCU

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s